Proje Yönetim Hizmetleri

İnşaat sektöründe ve özellikle inşaat projelerinde son dönemde, gerek dünyada gerekse Türkiye’de önemi ve gerekliliği kabul gören Proje yönetim hizmetleri, uygulama projeleri tamamlanmamış olan yapıların sahada en doğru, hızlı ve ekonomik şekilde imalatının yapılabilmesi için gerekli olan yönetim işini kapsamakta olup bu kapsam eğitim ve deneyimle kazandığı bilgi ve becerileri bir inşaat işinin tümünün veya bir parçasının gerçekleştirilmesinin yöntemi için kullanan kişilerce gerçekleştirilmelidir.

İnşaat birden fazla katılımcının projede yeralmasıyla gerçekleştirilir ve herbir katılımcı projede bir veya birden fazla işlevi yerine getirebilir. İnşaat projesinin temel katılımcıları esas olarak mal sahipleri-yatırımcılar, proje grupları, yapım yönetimciler (proje yönetimi yapan kişiler) ve inşaat yüklenicileridir. Minimum dört katılımcının olduğu inşaat projelerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için Proje yönetimi, tasarım aşamasından itibaren işe başlayabileceği gibi sadece sahada imalatın başlaması ile de devreye girebilir. Her iki durumda da mal sahibinin projeyi bir veya birden fazla yükleniciye vermesi, herbiri ile ayrı ayrı sözleşmeler yaparak inşa ettirmesi sözkonusu olabilir ki bu durumda malsahibinin yükleniciler arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere bağımsız bir profesyonel proje yönetimini ataması kaçınılmaz bir sonuç olmaktadır. Proje Yönetimi’nin görevi aynı zamanda tüm süreç boyunca, maliyet yönetimi ve iş programının da yönetimi olmaktadır.

Bu görevler sırası ile şu şekilde yerine getirilmektedir;

Bütçe planlama
Master iş programı hazırlanması ve güncellenmesi ve takibi
Proje gruplarının belirlenmesi ve fizibilite çalışmaları
Tasarım sürecinde doğru yapım tekniklerini belirleyerek işin kalitesinin artırılması, yapım sürecinin hızlandırılması ve ekonomik çözümler üretilmesi
Kullanılmakta olan standartlar ve yasal yönetmeliklere göre tasarım değerlendirmelerinin yapılması
Projelerle birlikte sunulan keşif özeti, metraj, şartname bilgilerine dair kontrollerin yapılması, bu çalışmaların olmaması halinde gerekli dokümanların hazırlanması
Projenin büyüklüğü, işlevi ve işveren talebine göre imalatları gruplayarak işin bölümlere ayrılması ve bu şekilde en ekonomik yapım yönteminin belirlenmesi
Karar verilen yapım yöntemine uygun çalışabilecek firmaların tespit edilerek işveren ile firma listelerinin oluşturulması
İhale dosyalarının hazırlanarak firmalara iletilmesi ve temin edilen tekliflerin değerlendirilmesi
İhale sonucu işveren ile karar verilen firmanın işe başlamasının sağlanması
Yapım iş programı hazırlanması ve takibi
Gerek yükleniciler arasında gerekse projeciler arasında tüm koordinasyonun ve bilgi alışverişinin sağlanması
Şantiyede ekip organize ederek imalatın kalitesinden, maliyetinden, iş programından sorumlu olma
Yüklenici hakedişlerinin hazırlanıp işveren onayına sunulması
Aylık raporlar ile işin gelişimi hakkında işverenin bilgilendirilmesi
İşin sonunda işveren talebine göre geçici kabuller ve devamında
kesin kabul ile işin sonlandırılması.